Vypískajme násilie - Umlčané svedkyne

Radi by sme Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách pozvali na verejné zhromaždenie pod názvom Vypískajme násilie a výstavu Umlčané svedkyne, ktoré sa tak, ako po iné roky, uskutočnia vo viacerých mestách na Slovensku v rámci celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. V Martine sa verejné zhromaždenia a tiež výstava uskutočnia dňa 5.12.2016 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch OC Tulip Martin pod záštitou MVO Fenestra a občianskeho združenia Žena v tiesni.

Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali. Táto kampaň je pre nás všetkých prípežitosť na prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa bude v OC Tulip Martin realizovať v čase od 13:00 do 17:00 formou výstavy Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Následne verejnosť bude môcť svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách vyjadriť na verejnom zhromaždení Vypískajme násilie pred OC Tulip Martin o 17:00.

Budeme radi, keď nás svojou účasťou podporíte.

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

Číslo programu: SK09
Číslo projektu: DGV02003
Celková výška projektového grantu: 225 410,- eur.

Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt bude realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.

Prostredníctvom prijímateľa a 4 partnerov projektu budú podporované existujúce poradenské centrá pre ženy ohrozené násilím a ich deti. Projekt podporí 5 existujúcich poradenských centier a celkovo sa pomôže viac ako 600 ženám – obetiam násilia . Plánované aktivity môžeme rozdeliť do 2 skupín:

1) Poskytovanie špecializovaných odborných služieb, ktoré budú naďalej zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne v súlade s európskymi štandardmi práce. Budú vykonávané odbornými poradkyňami a poradcami, ktorí/e majú v tejto oblasti dlhoročnú prax a patričné vzdelanie. Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytnú všetky partnerské organizácie komplexný poradenský servis (krízová intervencia na krízovej telefonickej linke, osobné konzultácie s klientkami, mailové konzultovanie, príprava na súdne pojednávania, podporné skupiny, sociálno-právne, psychologické poradenstvo a právne poradenstvo pre dospelé klientky a ich deti, trestnoprávne poradenstvo, preventívne a osvetové aktivity, pomoc pri hľadaní ubytovania a poskytovanie ubytovania, sprevádzanie klientok do inštitúcií). Jednotliví partneri projektu budú poskytovať poradenské služby pre ženy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, a to najmä formou konzultácií, v odhadovanom počte 1260 konzultácii za rok.

2) Zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a poradcov.  K najrozsiahlejším vzdelávaniam projektu patrí

  • Na riešenie zameraný prístup v poradenstve a terapii
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Krízová intervencia
  • Zakúpenie terapeutického prístroja Biofeedback

V priebehu trvania projektu prebehnú dve stretnutia spoločne so všetkými partnermi na neutrálnej pôde. Ich cieľom bude výmena "know how", skúseností a diskusia so zameraním na vytvorenie rámca (súboru opatrení) minimálnych štandardov a postupov a rozsahu práce s cieľovou skupinou. Rovnako budeme spolupracovať aj s ďalšími pomáhajúcimi inštitúciami ako napr. ÚPSVaR, polícia, lekári a pod.

Prijímateľom projektu je Pomoc ohrozeným deťom

Partneri projektu:
  Náruč- Pomoc deťom v kríze
  Maják nádeje n.o.
  Občianske združenie Žena v tiesni
  Hlavné mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ „A home must be a safe place for everybody“.

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“.
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

        
           
     

Podporné skupiny

Projekt: Podporné skupiny

Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund

Cieľom tohto projektu je ponúknuť ženám, na ktorých je páchané násilie, priestor, kde môžu rozvíjať svoju individualitu a osobné kontakty, čo napomáha sociálnej integrácii žien do spoločnosti, prekonávať bariéry sociálnej exklúzie, pretože z násilných párových vzťahoch majú negatívne skúsenosti, často sú izolované. Pocit, že človek nie je sám, že sa stretáva s ľuďmi s rovnakými starosťami, dodáva chuť ísť ďalej a riešiť danú situáciu. Vzájomná podpora, interakcia i spriaznenosť sú základom pre úspešnú spoluprácu a kladné výsledky. Klientky po absolvovaní podporných skupín by mali byť schopné aktívnejšie a produktívne riešiť svoje životné kolízie.

Druhý okruh potrieb je obnovenie podporných skupín. Vzájomná podpora osôb, ktoré prežili podobný osud, napomáha rýchlejšie sa zaradiť do plnohodnotného života, ľahšie prekonať nepriaznivé životné obdobie. Umelecké aktivity – tvorivé dielne pomôžu vytvárať medzi ženami súdržnosť, pocit spolupatričnosti a snáď aj priateľstvá a podporné väzby.

Vďaka finančnému príspevku Slovensko-českého ženského fondu sme mohli obnoviť Detský kútik – doplniť terapeutické pomôcoky, hračky pre deti, aj hračky na ventiláciu násilia, najmä u chlapcov. Doplnili sa kreatívne a logické hračky a hry. Vidíme prínos hlavne v rozmanitosti možností.

Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy bol podporený v rámci grantového kola Proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International Inc.

 Slovensko-cesky zensky fond

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank