Spoločné ciele

Projekt Spoločné ciele bol zameraný na poskytovanie špecializovaných odborných služieb pre ženy zažívajúce násilie, ako aj na zvyšovanie kvality týchto služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a výmenu skúseností pomáhajúcich organizácií podieľajúcich sa na projekte. Hlavným prijímateľom projekt bolo OZ Pomoc ohrozeným deťom. Ako partnerská organizácia sa na projekte podieľalo aj oz ŽENA V TIESNI. O výsledkoch projektu bude informovať Pomoc ohrozeným deťom na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať 4.5.2017 o 11:00 na Mokrohájskej ulici 3 v Bratislave (areál Spojenej školy Gaudeamus).

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Spoločné ciele

Vypískajme násilie - Umlčané svedkyne

Radi by sme Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách pozvali na verejné zhromaždenie pod názvom Vypískajme násilie a výstavu Umlčané svedkyne, ktoré sa tak, ako po iné roky, uskutočnia vo viacerých mestách na Slovensku v rámci celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. V Martine sa verejné zhromaždenia a tiež výstava uskutočnia dňa 5.12.2016 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch OC Tulip Martin pod záštitou MVO Fenestra a občianskeho združenia Žena v tiesni.

Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali. Táto kampaň je pre nás všetkých prípežitosť na prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa bude v OC Tulip Martin realizovať v čase od 13:00 do 17:00 formou výstavy Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Následne verejnosť bude môcť svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách vyjadriť na verejnom zhromaždení Vypískajme násilie pred OC Tulip Martin o 17:00.

Budeme radi, keď nás svojou účasťou podporíte.

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

Číslo programu: SK09
Číslo projektu: DGV02003
Celková výška projektového grantu: 225 410,- eur.

Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt bude realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.

Prostredníctvom prijímateľa a 4 partnerov projektu budú podporované existujúce poradenské centrá pre ženy ohrozené násilím a ich deti. Projekt podporí 5 existujúcich poradenských centier a celkovo sa pomôže viac ako 600 ženám – obetiam násilia . Plánované aktivity môžeme rozdeliť do 2 skupín:

1) Poskytovanie špecializovaných odborných služieb, ktoré budú naďalej zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne v súlade s európskymi štandardmi práce. Budú vykonávané odbornými poradkyňami a poradcami, ktorí/e majú v tejto oblasti dlhoročnú prax a patričné vzdelanie. Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytnú všetky partnerské organizácie komplexný poradenský servis (krízová intervencia na krízovej telefonickej linke, osobné konzultácie s klientkami, mailové konzultovanie, príprava na súdne pojednávania, podporné skupiny, sociálno-právne, psychologické poradenstvo a právne poradenstvo pre dospelé klientky a ich deti, trestnoprávne poradenstvo, preventívne a osvetové aktivity, pomoc pri hľadaní ubytovania a poskytovanie ubytovania, sprevádzanie klientok do inštitúcií). Jednotliví partneri projektu budú poskytovať poradenské služby pre ženy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, a to najmä formou konzultácií, v odhadovanom počte 1260 konzultácii za rok.

2) Zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a poradcov.  K najrozsiahlejším vzdelávaniam projektu patrí

  • Na riešenie zameraný prístup v poradenstve a terapii
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí
  • Krízová intervencia
  • Zakúpenie terapeutického prístroja Biofeedback

V priebehu trvania projektu prebehnú dve stretnutia spoločne so všetkými partnermi na neutrálnej pôde. Ich cieľom bude výmena "know how", skúseností a diskusia so zameraním na vytvorenie rámca (súboru opatrení) minimálnych štandardov a postupov a rozsahu práce s cieľovou skupinou. Rovnako budeme spolupracovať aj s ďalšími pomáhajúcimi inštitúciami ako napr. ÚPSVaR, polícia, lekári a pod.

Prijímateľom projektu je Pomoc ohrozeným deťom

Partneri projektu:
  Náruč- Pomoc deťom v kríze
  Maják nádeje n.o.
  Občianske združenie Žena v tiesni
  Hlavné mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ „A home must be a safe place for everybody“.

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“.
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

        
           
     
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank