Aktuálne projekty

Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy

Projekt sa vo svojich aktivitách zameriava na optimalizáciu procesov pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vytvorením kvalitnejších systémov pri práci s nimi.Veríme, že jeho realizácia zvýši efektívnosť verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme skvalitnenia pomoci ženám zažívajúcim násilie v rodine a ich deťom prostredníctvom analýz, hodnotení navrhnutých opatrení.

Realizovať budeme tieto aktivity:

A1 Monitoring sociálnych služieb poskytovaných UPSVaR pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch 2018-2019. Monitoring sa zameria na približne 43 úradov UPSVaR v Žilinskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Kde budeme zisťovať postupy, metódy techniky, ale aj vzdelanie a informovanosť o téme násilia na ženách, ktoré používajú pracovníci a pracovníčky UPSVaR. Monitoring ponúkne komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi regiónmi, ale aj agregovaný pohľad na územie SR.

A2 Monitoring médií hľadiska násilia páchaného na ženách za rok 2018-2019 Na základe nastavených parametrov budeme sledovať mediálne pokrytie problematiky násilia páchaného na ženách v správach spravodajstva vo verejno-právnych aj súkromných médiách všetkých hlavných druhov médií. Sledovali sme počet, rozsah, zameranie aj obsahovú korektnosť správ o násilí na ženách.

A3 Metodika poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie. Vypracovanie metodiky ako záchytného prostriedku, ktorý môže byť efektívne využívaný pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR v rámci územia SR. Média budú mať k dispozícii informácie, ktoré by mohli napomôcť k prezentácii témy korektným jazykom s jasným pomenovaním tohto javu.

Miesto realizácie: Slovensko, Martin
Výška NFP: 116 933, 60 €
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 poskytol finančný príspevok OZ Žena v tiesni na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie zo strany svojich partnerov.

1.2.2018
Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, keďže príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Projekt LÁSKA NELÁSKA

2.1.2018
OZ ŽENA V TIESNI začala realizovať projekt LÁSKA NELÁSKA zameraný na preventívne vzdelávacie aktivity v téme rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Cieľom projektu je informovať širokú laickú verejnosti a mladých ľudí o mýtoch, skutočných príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách. A to, s využitím všetkých prostriedkov komunikačných procesov, tak aby sme prispeli k nulovej tolerancii násilia v spoločnosti. Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. KAMPAŇ Láska neláska - formou propagácie kreatívnych materiálov, blogov, diskusií na sociálnych sieťach a na rôznych webových stránkach budeme informovať o problematike násilia na ženách, o možnostiach pomoci, vyvracať mýty a podporovať ľudské práva žien.
2. WEBSTRÁNKA – aktualizácia súčasnej webstránky www.zenavtiesni.sk.
3. ON LINE PORADŇA – spustenie on-line poradne pre ženy na web stránke
organizácie..