Kto sme

Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch, s prevádzkou Krízovej linky. Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím páchanom na ženách, v rámci Žilinského kraja a Slovenska. Základnou prioritou je aktívne prispievať k riešeniu problémov párového násilia v rodine, k eliminácii sociálno-patologických javov v spoločnosti - sociálnou prevenciou, bezplatným erudovaným poradenstvom a sociálnymi službami.

Občianske združenie ŽENA V TIESNI vzniklo v apríli roku 2005, aktívna činnosť centra začala v januári 2006. Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny nám bola udelená akreditácia podľa z. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náplňou našej práce je poskytovanie komplexného poradenstva (sociálne, ekonomické, právne, psychologické), krízovej intervencie, osobnej asistencie na úradoch, súdoch, polícii a iných inštitúciách. Klientkám sprostredkujeme kontakty na chránené bývanie, vedieme úradnú korešpondenciu, asistujeme pri spisovaní úradných návrhov a žiadostí. V čase po odchode od násilného partnera pomáhame ženám pri opätovnom začlenení sa do spoločnosti (hľadanie zamestnania, bývania, pomoc pri zaradení detí do novej školy...). Naše klientky sprevádzame počas celého dlhodobého procesu (aj niekoľko rokov) odpútania sa od násilníka. Všetky nami poskytované služby sú bezplatné. Pri práci sa riadime odporúčanými štandardami Európskej únie:

 • Naše služby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické, dlhodobé (podľa potreby klientky).
 • Bezpečnosť žien a detí je pre nás prvoradá, naše centrum má utajenú adresu.
 • Klientkam zaručujeme anonymitu, žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám, len v prípade súhlasu klientky.
 • Naše služby sú prístupné pre všetky ženy, ktoré zažili rodovo podmienené násilie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť, mesačný príjem atď.
 • Rešpektujeme rozhodnutia klientky, nepodmieňujeme našu pomoc jej rozhodnutiami. Poskytované služby kopírujú potreby klientky.
 • Hájime a pomáhame klientkam uplatňovať ich práva. Sme na strane ženy, ktorá zažíva násilie.
 • Nepracujeme s násilníkom!
 • Služby poskytujú odborné vyškolené pracovníčky v téme násilia páchaného na ženách. Ženy pomáhajú ženám.

Čo poskytujeme v krízovom centre?

Naše prioritné ciele:

 • eliminácia násilia na ženách a jeho negatívnych následkov,
 • presadzovanie nulovej tolerancie násilia v povedomí spoločnosti,
 • poskytovanie poradenstva (sociálne, psychologické, právne a ekonomické),
 • poskytovanie sociálnej pomoci a služieb (krízová intervencia, sociálna asistencia, telefonická linka, individuálny prístup, prevencia...),
 • ochrana ľudských a občianskych práv a právom chránených záujmov klientok,
 • prevencia sociálno-patologických javov a ich negatívnych dôsledkov v rodinách,
 • podpora odborného vzdelávania profesionálov a dobrovoľníkov,
 • aktívna kooperácia s policajnými zložkami, s neštátnymi subjektmi a štátnymi úradmi,
 • zapojenie sa do verejnej diskusie o násilí páchanom na ženách pri zmene postoja verejnosti a aktívnej intervencii proti násiliu páchanému na ženách,
 • vydávanie a distribúcia informačných materiálov pre širokú verejnosť.
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank