Projekty uskutočnené v roku 2009

Projekt: Bezpečná ženská sieť

Donor: Slovensko-český ženský fond

Počas trvania projektu od januára 2009 do júna 2010 sa nám podarilo zrealizovať 8 dvojdňových stretnutí ženských MVO. Na stretnutiach sa zúčastnili nasledujúce ženské MVO: Žena v tiesni (Martin), Možnosť voľby (Bratislava), ZZŽ Fenestra (Košice), Bambíno (Poprad), KC Mymamy (Prešov), Kotva n.o. (Trebišov), IRRR – BBSK (Banská Bystrica).

Najväčším prínosom projektu bolo poskytnutie ženským MVO priestor na spoločné riešenie problémov zameraných na tému násilia na ženách. Skvalitnenie poskytovaných služieb vďaka výmene vzájomných skúseností medzi zúčastnenými ženskými MVO.

Sformulovali sme si cieľ neformálnej siete - vytvoriť na Slovensku systém pomoci, podpory a ochrany pre ženy zažívajúce násilia, ktorý zabezpečí prístup k uplatňovaniu ich ľudských práv.

Neformálna sieť nám poskytuje posilnenie; vzájomnú podporu; udržanie kontinuity, zdieľanie informácii; sesterstvo; bezpečný priestor.

Projekt: Krízová linka pre obete násilia v párových vzťahoch

Donor: Nadácia SPP

Projekt bol realizovaný od júna do novembra 2009. Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky mala klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciach volať s odbornou poradkyňou. Takto mohli klientela rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu. Podľa potreby sme mohli i na diaľku klientom zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu...). Krízová linka bola zabezpečená počas pracovného dňa od 7:00hod do 20:00hod pracovníčkami krízového centra. Krízové poradkyne majú výcvik, tréning pre poskytovanie krízovej intervencie.
Hlavným cieľom projektu bolo rozšírenie dostupnosti špecifických služieb, skvalitnenie pomoci a služieb pre obete násilia v párových vzťahoch – ženy, na ktorých je páchané násilie v regióne Turca, zlepšenie kvality podmienok života obetí násilia. Špecifickým cieľom bolo udržanie prevádzky krízovej linky v popoludňajších hodinách..

Počas trvania do 15:00hod sa uskutočnilo 85 % volaní, po 15hod sa uskutočnilo 15%volaní.

Projekt: Ženu ani kvetinou neudrieš

Donor: RV, ZASK a BBSK

Realizáciou projektu od júna do novembra 2009 sme prispeli k scitliveniu povedomia k problematike a eliminácii domáceho násilia, násilia na ženách u stredoškolskej a vysokoškolskej mládaži i verejnosti. V 5 mestách (Martin, Žilina, Čadca, Ružomberok, Dolný Kubín) Žilinského kraja a v 5 mestách (Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žiar nad Hronom) Banskobystrického kraja sme premiatali dva dokumentárne filmy (Tomáš Kudrna: To všechno z lásky 2004, Jen se dívej 2005) o domácom násilí a násilí na ženách spojené s diskusiou s účastníkmi. Pre stredné školy bolo zabezpečené premietanie dopoludnia, odpoludnia pre vysoké školy a laickú verejnosť.

Akcia bola podporená aj rozsevom letákov, na ktorých tému násilia páchaného na ženách – formy, cyklus, príčiny, následky.... a vytvorením web stánky, kde môže nájsť široká verejnosť informácie o násilí páchanom na ženách.

Projektu sa zúčastnilo 38 stredných škôl. Premietaní filmov sa zúčastnilo 3289 študentov stredných a vysokých škôl a verejnosti.

Projekt: Rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy v Turčianskom regióne

Donor: ZASK

Projekt bol zameraný na rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Realizácia prebehla od júna do novembra 2009, v tomto období sa konali podporné skupiny a prednáškovú činnosť sme realizovali v októbri a novembri 2009 na 7 stredných školách a jednom internáte v Turčianskom regióne. Spolu sme odprezentovali 10 prednášok. Facilitovaných prednášok sa zúčastnilo 340 študentiek. Vzdelávanie v rámci prevencie je dôležité pre budúci vývoj jedinca a následne spoločnosti. Je preto podstatné, aby mladé dievčatá poznali možné riziká násilníckeho vzťahu, vedeli ho identifikovať a vyhľadali rýchlu pomoc už vo veku, kedy mladí ľudia nadväzujú prvé vzťahy a utvárajú si životné názory a role.

Naše krízové centrum zastúpené poradkyňami pomáha pri prekonávaní bariér, ktoré ženám zažívajúcim násilie bránia v plnom zaradení sa do spoločnosti. Snažíme sa zabezpečiť našim klientkám šancu potrebnú na znovuvybudovanie si plnohodnotného života. Zachovanie prostredia pre podporné skupiny obetí násilia v párových vzťahoch je dôležitý prvok v procese odpútania sa od zneužívateľa. V skupine ľudia strácajú pocit osamotenia, vzniká pocit súdržnosti a spoločné úsilie v hľadaní východísk z ťaživých životných situácií.

Od júna 2009 do novembra 2009 sa uskutočnili stretnutia podporných skupín v priestoroch Krízového centra. Uskutočnili sa zvyčajne raz týždenne vo štvrtok v trvaní 1 – 2 hodín podľa potreby klientiek. Podporné skupiny mali charakter otvorenej skupiny, niektoré klientky ju navštevovali pravidelne, iné prichádzali len 3-4x podľa svojej potreby. Počas projektu sa uskutočnili 22 sedení s 116 zúčastnenými ženami.

  Realizáciou projektu sme prispeli k:
 • zvýšeniu informovanosti mládeže o téme násilia páchaného na ženách, o činnosti poradne,
 • bezpečnému kontaktu pre klientelu pomocou letákov na Krízové centrum,
 • zorientovaní sa v téme rodovo podmieneného násilia,
 • zvýšeniu propagácie prostredníctvom letákov,
 • zníženiu tolerancie násilia páchaného na ženách,
 • zlepšeniu situácie a podmienok života týraných žien, obetí násilia v párových vzťahoch,
 • informovaniu širokej verejnosti o násilí v párových vzťahoch prostredníctvom web stránky.

Projekt: Hrajme sa bez násilia

Donor: MPSVaR

Násilie páchané na matkách vždy poškodzuje deti bez ohľadu na to, či sú priamo vystavené násiliu. Projektom sme chceli zmierniť dopad násilia na dieťa, napomôcť nadväzovať harmonické vzťahy medzi matkou a dieťaťom, vytvoriť deťom priestor, kde môžu prezentovať vlastné pocity, a kde získajú uistenie, že oni nie sú príčinou stavu v ich rodine, nenesú za tento stav žiadnu zodpovednosť. Projekt Hrajme sa bez násilia bol realizovaný od augusta do decembra 2009.

V prvej fáze projektu sme dokúpili potrebné interiérové vybavenie a za pomoci dobrovoľníkov sme vytvorili priestor pre deti. Nápomocné nám boli aj naše klientky, ktoré nám darovali hračky, knihy, pomôcky pre deti.

  Aktivity v rámci projektu:
 • Zriadenie detského kútika nám zjednodušilo - skvalitnilo prácu s klientkami, ktoré k nám prichádzajú s malými deťmi. Žena, ktorá prichádza na poradenský rozhovor s dieťaťom u nás zotrváva 1 - 2 hodiny. Malé deti po chvíli začínajú byť nervózne. Je nevhodné, aby deti opätovne počuli o násilí v rodine. Preto ich teraz môžeme separovať do inej miestnosti ako je vedený rozhovor s matkou, kde sa o ne stará ďalšia pracovníčka. S matkou môžeme pracovať, dieťa je zamestnané hrou, inou činnosťou v určenom priestore, kde sa mu venovala terapeutická pracovníčka. Budovanie dôvery medzi dieťaťom a terapeutom pomáha stabilizovať jeho myslenie, neistoty v násilníckom prostredí. Dáva mu istotu, keby sa niečo stalo má sa na koho obrátiť. Tú „tetu“ pozná. Pre matky s veľmi malými deťmi sme vytvorili priestor na prebaľovanie, prípadne hru. Detský kútik využilo 13 detí.
 • Individuálna terapia so staršími deťmi pod vedením odbornej pracovníčky. Dieťa dochádzalo na terapeutické stretnutia, ktoré mu napomáhali zorientovať sa a vyrovnať sa s rodinnou situáciu. Mali možnosť hovoriť o násilí. Mohli hovoriť o svojej skúsenosti s násilím a postupne sa vyrovnávať s traumatickými zážitkami. Počas projektu sme uskutočnili 32 stretnutí s 11 deťmi.
 • Prostredníctvom filiálnej terapie nadviažu matka s dieťaťom na rodinné väzby, ktoré násilím trpeli. Išlo o tréning rodičovských zručností pre matky s deťmi, ktorý sa uskutočňuje metódou hravej terapie. Tréning pozostáva z 10 teoretických stretnutí rodiča s terapeutom v rozsahu jedenkrát týždenne a minimálne sedem predpísaných hravých polhodiniek rodiča so svojím dieťaťom v rozsahu tiež jedenkrát týždenne. Slúži na prehĺbenie vzťahu rodiča s dieťaťom, pričom rodič sa mu snaží lepšie porozumieť. Filiálna terapia pomáha posilniť vzájomný vzťah medzi matkou a dieťaťom. Spolu sa uskutočnilo 23 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 19 matiek a 19 detí.
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank