Občianske právo

Oslobodenie od súdnych poplatkov

  • individuálne podľa §138 Občianskeho súdneho poriadku /len na návrh účastníka/
  • zákonné podľa §4 ods.1 Z.č.71/1992 Zb.z. o súdnych poplatkoch v platnom znení /napr. konanie vo veciach starostlivosti o maloleté deti a osvojenia, vo veciach opatrovníckych, spôsobilosti na právne úkony, .../

Predbežné opatrenie podľa Občianskeho súdneho poriadku

Pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Predbežným opatrením môže súd napríklad nariadiť účastníkovi, aby platil výživné v nevyhnutnej miere, nevstupoval dočasne do bytu alebo domu, v ktorom býva osoba vo vzťahu, ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia, odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Predstavuje všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcií majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Rozsah BSM je možné dohodou rozšíriť alebo zúžiť, je možné taktiež vyhradiť vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Dohoda si vyžaduje formu notárskej zápisnice.

Zánikom manželstva zaniká i BSM. BSM možno zrušiť aj za trvania manželstva /zo závažných dôvodov/. Jedná sa napríklad o nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom, sústavné zadlžovanie sa jedného z manželov, získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť jedným z manželov. Vyporiadanie BSM: dohodou manželov, podaním návrhu na súd alebo podľa zásad ustanovených v Občianskom zákonníku §149 odsek 4.

Obmedzenie/vylúčenie zo spoločného nájmu bytu násilníka

Ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť /§705a Občianskeho zákonníka/.

Zdroje :

Občiansky zákonník v platnom znení
Občiansky súdny poriadok v platnom znení
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank