Trestný zákon

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce trestné činy v Trestnom zákone, ktoré súvisia s násilím patria najmä :

 • §183 obmedzovanie osobnej slobody
 • §189 vydieranie
 • §192 nátlak
 • §194a ochrana súkromia v obydlí /od 01.09.2011/
 • §199 znásilnenie
 • §200 sexuálne násilie
 • §208 týranie blízkej osoby a zverenej osoby
 • §360 nebezpečné vyhrážanie
 • §360a nebezpečné prenasledovanie /od 01.09.2011/
 • §364 výtržníctvo

Najzávažnejším trestným činom (vzhľadom na jeho ťažký a nenapraviteľný následok) je nesporne trestný čin vraždy podľa §145Tr. zák. a trestný čin zabitia podľa §147 Tr. Zák.

Znaky domáceho násilia pre účely trestného práva a postup polície :

 • opakovanie: ide o konanie, ktoré má svoj vývoj a dochádza opakovane k jeho prejavom často i po veľmi dlhú dobu, nejde o jednorazový a ojedinelý incident
 • postupný nárast intenzity: začína spravidla psychickým týraním, ku ktorému sa pridáva násilie fyzické
 • jasné úlohy: k násiliu dochádza často medzi blízkymi osobami, kde možno diferencovať úlohu násilnej a ohrozenej osoby, ich vzájomné postavenie je nerovné a úlohy sa nemenia
 • páchanie násilia v súkromí: k násiliu dochádza spravidla bez svedkov, najčastejšie v súkromí spoločného obydlia

Pojmoslovie

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone. Trestným činom je prečin a zločin.

Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby, alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.

Páchateľ je ten, kto trestný čin spáchal sám.

Obvineným sa rozumie aj obžalovaný a odsúdený, ak z povahy veci nevyplýva niečo iné.

Policajtom sa rozumie najmä vyšetrovateľ Policajného zboru a poverený príslušník PZ.

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť len súd.

Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.

Blízka osoba je príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel. Pri trestných činoch vydierania, znásilnenia, sex. násilia, sex. zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby, nebezpečného vyhrážania alebo nebezpečného prenasledovania je blízkou osobou aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.

Ublížením na zdraví je také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

Škoda je ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo právach /malá škoda: 266€/.

Zdroj:

Trestný zákon v platnom znení
Trestný poriadok v platnom znení
Právo proti domácemu násiliu - Králičková a kolektív /c.H.Beck 2011/
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank