Projekty uskutočnené v roku 2012

Projekt: Všeobecná podpora

Donor: Slovensko - český ženský fond

Projekt bol realizovaný od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie a rozšírenie dostupnosti špecifických služieb, skvalitnenie pomoci a služieb pre ženy zažívajúce násilie.

Rozšírili sme oblasti právnej pomoci a na základe finančnej podpory sme v utorky a štvrtky boli pre klientky k dispozícii do 17 hodiny, čo hlavne ocenili pracujúce ženy. OZ Žena v tiesni v rámci špecifických služieb poskytovala bezplatné právne poradenstvo v oblasti rodinného, majetkového, trestného práva ženám/osobám zažívajúcim násilie.

Od 1.1.2012 do 31.12.2012 sme zaznamenali 1528 volaní. Do 15:00hod sa uskutočnilo 73% volaní, po 15:00 hod, cez sviatky a víkendy sa uskutočnilo 27% volaní. Od 1.1.2012 do 31.12.2012 sa uskutočnilo 329 osobných stretnutí. V roku 2012 sme zaznamenali 231 nových klientiek, čo je o 15% viac ako v minulom roku.

V rámci projektu boli vypracované a rozdistribuované informačné letáky, ktoré obsahovali informácie o formách, cykle a následkoch násilia, rady v oblasti trestného práva (ako a kedy podať trestné oznámenie, čo robiť pri útoku) i kontakty na pomoc.

Projekt: Krízová telefonická linka pre ženy

Donor: Mesto Vrútky, Mesto Martin

Mesto Martin a mesto Vrútky v roku 2012 pomohli udržať chod Krízového centra a krízovej linky, a týmto spôsobom prispeli k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na pokrytie nákladov na nájomné, mobilnú a pevnú telefonické linku, internet.

Krízová linka bols zabezpečená od pondelka do nedele od 7:00hod do 20:00hod pracovníčkami krízového centra. Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky má klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciach volať s odbornou poradkyňou. Je im poskytnutá rýchla, bezpečná a bezplatná erudovaná pomoc a podpora. Podľa potreby môžu i na diaľku klientom zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu...). Krízové poradkyne pomáhajú ženám zažívajúcim násilie zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, prípadne predistribuovať k špecialistovi. Na krízovej linke poradkyňa poskytuje komplexné poradenstvo (sociálne, ekonomické, právne, psychologické).

Projekt: Nebuď ďalšou obeťou IV.

Donor: ZASK

Projekt Nebuď ďalšou obeťou IV. sme zrealizovali v období august – november 2012, oslovili sme 10 stredných škôl v Turčianskom regióne, priamo prednáškovú činnosť sme realizovali v októbri a novembri na 8 stredných školách, jednom internáte v Turčianskom regióne a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch, kde sme variovali prednášku v zmysle „Piliere rovnocenného vzťahu“, na jednej škole sa prednáška uskutočnila už v júni 2012. Celkovo sa prednášok zúčastnilo 320 študentiek a 41 účastníkov prednášky "Piliere rovnocenného vzťahu“.

Prednáška bola rozdelená do 3 blokov:

 • odborná prednáška podporená rozsevom letákov, nálepok, informačných textov,
 • premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky – príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera,
 • voľná diskusia (možnosti pomoci, prezentácia konkrétnych prípadov klientiek, pretrvávajúce mýty v spoločnosti).

Podľa vyhodnotenia 172 evalváčných hárkov, ktoré sme zozbierali vyplnené, prednášku ako výbornú hodnotilo 39% študentiek a veľmi dobrú 51% študentiek. Po absolvovaní prednášky vnímalo tému násilia páchaného na ženách 70,3% študentiek inak ako pred stretnutím. Zmenu charakterizovali:

 • v prehĺbení vedomostí v problematike,
 • v uvedomení si, že sa násilie týka každého z nás,
 • v intenzívnejšom vnímaní závažnosti problému násilia páchaného na ženách (miera výskytu,
 • v uvedomení, že chyba je v mužovi – násilníkovi a nie v žene,
 • v zistení ako sa brániť násilnému partnerovi a kde vyhľadať pomoc.

Študentky, ktorých vnímanie problematiky po prednáške sa nezmenilo, uviedli následovné dôvody:

 • problematiku vnímali rovnako negatívne ako pred prednáškou,
 • predchádzajúca účasť na inej prednáške s rovnakým zameraním,
 • vlastná skúsenosť s násilím.

Tento rok sme pripojili aj k evalvačnému hárku otázku pre študentky v znení: „Stretli ste sa osobne alebo vo svojom okolí s násilím páchanom na ženách 24% študentiek odpovedalo kladne, z toho 3% študentiek mala priamo vlastnú skúsenosť vo vzťahu so svojim partnerom, ostatné študentky udávali skúsenosť v rodine, v susedstve, u známych, u kamarátok.

Projekt: Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu

25. november – 10.december 2012

Aj v roku 2012 sme sa zapojili do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu a pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november 2012) sme zorganizovali v Martine pred OC Tulipom verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“, pred ktorým sa v OC Tulip konala Výstava - Vystúp z kruhu násilia. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom sa snažíme podporiť ľudí, aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali.

Kampaň bola organizovaná pod záštitou mimovládnej organizácie Fenestra v spolupráci so Slovensko-českým ženským fondom Bratislava, OZ Žena v tiesni Martin, OZ Pomoc rodine Michalovce, OZ Progresfem Poprad, ZZŽ MyMamy Prešov a Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves. Kampaň sa realizovala vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Hlavným mediálnym partnerom kampane bol Rozhlas a televízia Slovenska.

Bližšie informácie o kampani nájdete na: www.fenestra.sk

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank