Formy násilia

Násilie páchané na ženách nie je len fyzickým násilím. Je ním každé spávanie sa mužov s cieľom uplatniť moc, vôľu alebo kontrolu nad ženami.

Formy násilia:

 • Fyzické násilie

  facka, kopanie, sácanie, bitie, hryzenie, ťahanie za vlasy, krútenie rúk, trasenie, škrtenie, štípanie, topenie, pálenie, dusenie vankúšom, bodnutie, rezanie, bitie predmetmi, vražda/smrť. Násilie sa časom stupňuje, stáva sa čoraz častejším a brutálnejším. Následkami fyzického násilia sú ťažké ujmy na zdraví a zdravotné problémy rôznych stupňov ohrozenia zdravia a života. Často si vyžadujú lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu.
 • Psychické násilie

  prejavuje sa výbuchmi zlosti, zosmiešňovaním na verejnosti, kritizovaním, odmietaním komunikovať, bránením vidieť rodinu, ponižovaním, ničením hodnotných osobných vecí, prenasledovaním, osočovaním, výrokmi, že sa žena zbláznila, je psychicky chorá, …, zvaľovanie viny, žiarlivosť, vydieranie, zastrašovanie, kontrola telefónu, budenie, nútenie ku komunikácii v noci, vyžadovanie triviálnych úkonov, kupovanie detí, týranie zvierat, nočné telefonáty, vyhrážanie sa zabitím, vyhrážanie sa samovraždou, seba poškodzovanie, samovražda, ...
 • Sociálne násilie

  Izolovanie žien, zamedzenie styku s rodinou, s priateľmi a s okolitým svetom (uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu, zákaz používať auto, obmedzovanie pohybu). Cieľom násilníka je získať absolútnu kontrolu nad konaním a správaním ženy, izolovať ju od možnosti získať pomoc.
 • Ekonomické násilie

  muži zneužívajú moc pri disponovaní s finančnými prostriedkami. Nechávajú ženy prosiť o každú korunu, nútia ich podpisovať pôžičky, majú kontrolu nad príjmami a majetkom rodiny. Ženy musia vybločkovať nákupy, každú položku odôvodniť. Cieľom takéhoto konania je vytvorenie závislosti od muža, mať ekonomickú prevahu nad ženami. Muži neprispievajú alebo prispievajú len minimálne na výdavky spojené so živobytím rodiny, bránia ženám vykonávať zamestnanie.
 • Sexuálne násilie

  Patria sem sexuálne činy ako vynútená vaginálna, orálna alebo análna penetrácia (styk), nútenie k iným sexuálnym aktivitám, k sledovaniu pornografie, vynucovanie sado-masochistických praktík, kontrola spodnej bielizne, nútenie k prostitúcií, ... K stratégii uplatňovania kontroly patria aj prostriedky, ktoré sa na prvý pohľad nepovažujú za súčasť násilia: ubezpečovanie o láske po týraní, udobrovanie prostredníctvom sexu, apely na morálne svedomie žien a ich materinský cit.

Zdroje:

Fröschl, E. a Löw, S.: Konať proti násiliu na ženách. Bratislava, Aspekt 1998
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank