Projekty uskutočnené v roku 2013

Projekt: Láska ≠ násilie

OZ Žena v tiesni realizuje od augusta 2013 do novembra 2015 projekt Láska ≠ násilie.

"Projekt Láska ≠ násilie bol podporený sumou 65 163 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Láska ≠ násilie je Posilnenie zraniteľných skupín".

Odkazy na webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org, a správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd Eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu prebiehať až do roku 2016.

Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

Viac informácií o projekte a jeho priebehu nájdete v sekcii Láska ≠ násilie.

Projekt: Všeobecná podpora

Donor: Slovensko - český ženský fond

Projekt bol realizovaný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie a rozšírenie dostupnosti špecifických služieb, skvalitnenie pomoci a služieb pre ženy zažívajúce násilie.

Finančná podpora poskytnutá od SČŽF nám uľahčila chod krízovej poradne od začiatku roka 2013, mohli sme sa bez obavy o existenciu centra, venovať činnostiam, pre ktoré OZ Žena v tiesni existuje, udržali sme rozšírenie právnej pomoci a na základe finančnej podpory sme v utorky a štvrtky boli pre klientky k dispozícii do 17 hodiny, čo hlavne ocenili pracujúce ženy.

OZ Žena v tiesni v rámci špecifických služieb poskytovala bezplatné právne poradenstvo v oblasti rodinného, majetkového, trestného práva ženám/osobám zažívajúcim násilie.

Od 1.1.2013 do 31.12.2013 sme zaznamenali 1379 volaní. Do 15:00hod sa uskutočnilo 77% volaní, po 15:00 hod, cez sviatky a víkendy sa uskutočnilo 23% volaní. Od 1.1.2013 do 31.12.2013 sa uskutočnilo 299 osobných stretnutí. Evidovali sme 183 nových klientiek , pre ktoré sme vykonali  6203 úkon poradenských služieb.

Projekt: Krízová telefonická linka pre ženy

Donor: Mesto Vrútky, Mesto Martin

Mesto Martin a mesto Vrútky v roku 2013 pomohli udržať chod Krízového centra a krízovej linky, a týmto spôsobom prispeli k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na pokrytie nákladov na nájomné, mobilnú telefonické linku a internet.

Krízová linka bola zabezpečená od pondelka do nedele od 7:00 hod. do 20:00 hod. pracovníčkami krízového centra. Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky má klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciach volať s odbornou poradkyňou. Je im poskytnutá rýchla, bezpečná a bezplatná erudovaná pomoc a podpora. Podľa potreby môžu i na diaľku klientom zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu, ...). Krízové poradkyne pomáhajú ženám zažívajúcim násilie zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, prípadne predistribuovať k špecialistovi. Na krízovej linke poradkyňa poskytuje komplexné poradenstvo (sociálne, ekonomické, právne, psychologické).

Projekt: Nebuď ďalšou obeťou V.

Donor: ZASK

Projekt Nebuď ďalšou obeťou V. sme zrealizovali v období august – november 2013, oslovili sme 10 stredných škôl v Turčianskom regióne, priamo prednáškovú činnosť sme realizovali v októbri a novembri na 9 stredných školách Turčianskeho regiónu. Z vlastnej iniciatívy nás oslovila sociálna pracovníčka zo ZVJS v Sučanoch, ktoré si žiadali prednášku pre svojich zverencov. Ich požiadavke sme vyhoveli, a v ZVJS sme variovali prednášku v zmysle „Piliere rovnocenného vzťahu“. Celkovo sa prednášok zúčastnilo 302 študentiek, 34 chlapcov a 31 účastníkov prednášky "Piliere rovnocenného vzťahu“.

  Prednáška bola rozdelená do 3 blokov:
 • odborná prednáška podporená rozsevom letákov, nálepok, informačných textov,
 • premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky – príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera,
 • voľná diskusia (možnosti pomoci, prezentácia konkrétnych prípadov klientiek, pretrvávajúce mýty v spoločnosti).
  Podľa vyhodnotenia 233 evaluáčných hárkov, ktoré sme zozbierali vyplnené, prednášku ako výbornú hodnotilo 38% študentiek a veľmi dobrú 52% študentiek. Po absolvovaní prednášky vnímalo tému násilia páchaného na ženách 71,2% študentiek inak ako pred  stretnutím. Niektoré zmenu charakterizovali: 
 • v prehĺbení vedomostí v problematike (druhy násilia, varovné signály prejavujúce sa u potencionálneho násilníka),
 • v uvedomení si, že sa násilie týka každej z nás, a je potrebné daváť si pozor pri vyýbere partnera.
 • v intenzívnejšom vnímaní závažnosti problému násilia páchaného na ženách (miera výskytu.
  Niektoré študentky, ktorých vnímanie problematiky po prednáške sa nezmenilo, uviedli následovné dôvody:
 • problematiku vnímali rovnako negatívne ako pred prednáškou,
 • predchádzajúca účasť na inej prednáške s rovnakým zameraním.

Aj tento rok sme pripojili aj k evalvačnému hárku otázku pre študentky v znení: „Stretli ste sa osobne alebo vo svojom okolí s násilím páchanom na ženách? 14% študentiek odpovedalo kladne,  študentky udávali vlastnú skúsenosť s priateľom, v rodine, v susedstve,  u známych, u kamarátiek.

Projekt: Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu

25. november – 10.december 2013

Aj v roku 2013 sme sa zapojili do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu a pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november 2013) sme zorganizovali v Martine na Divadelnom námestí verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“, pred ktorým sa konala Výstava - Vystúp z kruhu násilia. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom sa snažíme podporiť ľudí, aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali.

Kampaň organizovala mimovládna organizácia Fenestra v spolupráci so Slovensko-českým ženským fondom Bratislava, OZ Žena v tiesni Martin, OZ Pomoc rodine Michalovce, ZZŽ MyMamy Prešov, Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves a OZ Hana Spišská Nová Ves. Kampaň realizujeme s  finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Bližšie informácie o kampani nájdete na: www.fenestra.sk alebo na www.facebook.com

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank