Realizované projekty v roku 2015

Projekt: Podporné skupiny

Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund

Cieľom tohto projektu je ponúknuť ženám, na ktorých je páchané násilie, priestor, kde môžu rozvíjať svoju individualitu a osobné kontakty, čo napomáha sociálnej integrácii žien do spoločnosti, prekonávať bariéry sociálnej exklúzie, pretože z násilných párových vzťahoch majú negatívne skúsenosti, často sú izolované. Pocit, že človek nie je sám, že sa stretáva s ľuďmi s rovnakými starosťami, dodáva chuť ísť ďalej a riešiť danú situáciu. Vzájomná podpora, interakcia i spriaznenosť sú základom pre úspešnú spoluprácu a kladné výsledky. Klientky po absolvovaní podporných skupín by mali byť schopné aktívnejšie a produktívne riešiť svoje životné kolízie.

Druhý okruh potrieb je obnovenie podporných skupín. Vzájomná podpora osôb, ktoré prežili podobný osud, napomáha rýchlejšie sa zaradiť do plnohodnotného života, ľahšie prekonať nepriaznivé životné obdobie. Umelecké aktivity – tvorivé dielne pomôžu vytvárať medzi ženami súdržnosť, pocit spolupatričnosti a snáď aj priateľstvá a podporné väzby.

Vďaka finančnému príspevku Slovensko-českého ženského fondu sme mohli obnoviť Detský kútik – doplniť terapeutické pomôcoky, hračky pre deti, aj hračky na ventiláciu násilia, najmä u chlapcov. Doplnili sa kreatívne a logické hračky a hry. Vidíme prínos hlavne v rozmanitosti možností.

Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy bol podporený v rámci grantového kola Proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International Inc.

 

 

 

Projekt: Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Donor:Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj výrazne pomáha udržať špecifické služby pre ženy, na ktorých je páchané násilie, výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok využívame na udržanie kvality poskytovaných služieb, na udržanie pracovných miest. Je to veľmi potrebné, nakoľko našu pomoc vyhľadáva čoraz viac klientok. Mnohé zo žien by si v trestných konaniach nemohli dovoliť odbornú pomoc, naše právničky poskytujú bezplatné poradenstvo. Ženám zažívajúcim násilie poskytujeme komplexnú pomoc a podporu pri riešení ich ťaživej situácie.

Projekt realizujeme vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja. 

 

 

 

 

     Projekt: Krízová telefonická linka pre ženy

Donor: Mesto Martin

Vďaka finančnej podpore mesta Martin mohla byť Krízová telefonická linka realizovaná aj v priebehu roka 2015 v priestoroch Krízového centra. Finančné prostriedky poskytnuté Krízovému centru prispeli k jeho udržateľnosti.

Denne od 7:00 do 20:00 prostredníctvom Krízovej telefonickej linky má klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciach volať s odbornou poradkyňou. Takto môže rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu. Krízové poradkyne pomáhajú ľuďom zažívajúcim násilie zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, prípadne distribuovať k špecialistovi, či privolať náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu,...). Na krízovej linke poradkyňa poskytuje komplexné poradenstvo (sociálne, ekonomické, právne, psychologické). Krízovou linkou sa snažíme zabezpečiť našim klientkam šancu potrebnú na znovuvybudovanie si plnohodnotného života. Krízovej linka je pre klientky dôležitý prvok v procese odpútania sa od zneužívateľa. V tomto roku 2015 za mesiac január až september sme mali prostredníctvom krízovej telefonickej linky 1150 kontaktov s 369 klientkami.

Tento projekt realizujeme vďaka finančnej podpore mesta Martin.

 

 

Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava).
Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia. 

Občianske združenie Žena v tiesni  je partnerom projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prioritné osi: tu
Tento projekt je spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

ESF

Ciele projektu:

  • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
  • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
  • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
  • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
  • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
  • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
  • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
  • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
  • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
  • Posilnená spolupráca medzi partnermi - poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov.

Publicita projektu: infoplagát: tu

Oznacenie priestorov: tu.

Projekt: Láska ≠ násilie

OZ Žena v tiesni realizuje od augusta 2013 do novembra 2015 projekt Láska ≠ násilie.
"Projekt Láska ≠ násilie bol podporený sumou 65 163 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Láska ≠ násilie je Posilnenie zraniteľných skupín".
Odkazy na webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org ,www.norwaygrants.org, a správcu programu: www.osf.skwww.eeango.sk
Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).
Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd Eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu prebiehať až do roku 2016.
Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.
Viac informácií o projekte a jeho priebehu nájdete v sekcii Láska ≠ násilie.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank