Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background
Občianske združenie Žena v tiesni

poradňa pre ženy zažívajúce násilie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽENA V TIESNI (ŽVT) PRACUJE V PROSPECH ELIMINÁCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH UŽ OD ROKU 2005. PORADŇA JE ZAMERANÁ NA POMOC A OCHRANU ŽIEN, KTORÉ ZAŽÍVAJÚ NÁSILIE V PÁROVÝCH VZŤAHOCH A ICH DETÍ.

Občianske združenie Žena v tiesni

Aktuality

Bezpečná cesta z násilia

Dôsledky znásilnenia

Najčastejšími pocitmi po znásilnení sú hnev, úzkosť, vina, trápnosť, strach, samota, hanba, bezcennosť alebo naopak, necitlivosť. Avšak, každá žena sa po znásilnení cíti inak. Vedz, že čokoľvek cítiš alebo necítiš teraz alebo v budúcnosti, je v poriadku. Možno necítiš nič alebo si nie si istá tým, čo cítiš. Možno sa cítiš zavalená svojimi vlastnými pocitmi a si presvedčená, že to nezvládneš. Emócie sú komplikované a nezriedka sa stáva, že im nerozumieme alebo cítime viaceré naraz. Preto je pri procese uzdravovania traumy dôležité naučiť sa, ako túto zmes emócií spracovať. Jedným zo spôsobov, ako to zvládnuť, je obrátiť sa na poradňu, ktoré sa špecializuje na danú problematiku. Kontaktuj nás zdarma e-mailovo alebo telefonicky na: oz.zenavtiesni@gmail.com alebo 0907 346 374 či 0911 346 374 alebo 0940 948 947.

O nás

Aj my máme Valentína

Jedným z nežiaducich javov, ktoré sa v dnešnej dobe čoraz častejšie ukrývajú v partnerských vzťahoch, je násilie. Nemali by sme zabúdať na to, že násilie páchané na ženách sa nestráca ani na Valentína, tento sviatok nemení násilníkov na milujúcich partnerov. Téme o sviatku sv. Valentína sa vo februári len ťažko vyhneme, tento sviatok je zmieňovaný nie len v televízii, v novinách, na sociálnych sieťach, ale taktiež je prítomný aj v bežných rozhovoroch. No nie pre každú z nás je to deň plný lásky, náklonnosti a malých radostí. Nie každá čokoláda či kytica je kúpená z lásky. Všímajme si svoje okolie a nezatvárajme oči pred násilím. Poradňa Martin: 0907 346 374, oz.zenavtiesni@gmail.com Poradňa Ružomberok: 0940 948 947, poradna.ruzomberok@gmail.com

O nás

Nie je jednoduché hovoriť o znásilnení

Lehota 20 rokov má svoj význam a vychádza zo skúseností s daným trestným činom a správaním sa obete. V zahraničí je to inak: Česko má premlčaciu lehotu 15 rokov, Maďarsko nemá lehotu premlčania, Nemecko má lehotu 20 rokov.... 10 rokov je veľmi krátka doba, ktorá nereflektuje prežívanie obete ani neodráža psychické procesy, ktoré sa odzrkadľujú v prežívaní žien. Taká krátka lehota ignoruje zamrznutie, psychické aj fyzické ochromenie, disociáciu - odpojenie, dlhodobú paralýzu, neschopnosť o tom hovoriť, až po amnéziu. To sú dôvody, prečo obeť nie je schopná o situácii hovoriť o znásilnení. O dlhej dobe, kým ženy naberú odvahu, svedčia procesy v zahraničí Mee too, proces Weinstein, proces s psychiatrom Cimickým. Súčasná právna úprava je nedostačujúca, zastaralá. Nereflektuje dostatočne na potreby obetí, preživších. Chýbajú podporné služby, špecialisti/ky z radov terapeutov/tiek, zdravotníkov/čiek, polície, výsluchové miestnosti, ale i skladovacie priestory pre forenzné dôkazy, aby sa žena mohla rozhodnúť bez nátlaku, kedy podá trestné oznámenie.

PODPORILI NÁS