2% z daní

Ak považuje našu činnosť za prospešnú a máte záujem podporiť naše občianske združenie, môžete tak urobiť prostredníctvom 2% z vašich daní.

Dáte tým najavo, že vám nie je ľahostajný osud žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a netolerujete žiadnu formu násilia. Vaším príspevkom napomôžete nielen k udržaniu, ale i k rozvinutiu už existujúcich služieb, zvýšeniu dostupnosti pomoci pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Vami poskytnuté finančné prostriedky budú vynaložené na aktivity a služby napomáhajúce eliminácii násilia páchaného na ženách.

Vaša finančná pomoc bude prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období, kedy potrebujú istotu v tom, že pri nich niekto stojí a plnohodnotne im poskytne služby tak, aby sa ich zložitá situácia zmiernila a zároveň sa zlepšila ich kvalita života.

Všetkým darcom vopred zo srdca ďakujeme!

Ako postupovať

Zamestnanec:
Do 15.2.2016 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov za rok 2015.

Následne zamestnávateľa požiadajte o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2015. Všade do kolónky ROK uveďte 2015. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 eurá. 2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2015 viac minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a prípadne doplňte Potvrdenie o zaplatení dane.
Tlačivá odneste na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2016.
Tlačivá na stiahnutie: žiadosť, vyhlásenie, potvrdenie

Fyzické osoby:
Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (resp. 3%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A - VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Daňové priznanie FO typ B - XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Právnické osoby (živnostníci, firmy a pod.):.
Vyhlásenie a potvrdenie k 2 % je súčasťou daňového priznania; ak máte rozhodnutie o odklade daňového priznania, môžete poukázať 2 % aj v neskoršom termíne. Termín podania: do 31.marca 2016 na miestne príslušný daňový úrad.
Viac informácií o postupe darovania 2% z daní nájdete na webovej adrese http://www.rozhodni.sk/.

Údaje o občianskom združení ŽENA V TIESNI (PRIJÍMATEĽ):

Názov: ŽENA V TIESNI
Sídlo: P. O. BOX 70, PSČ: 036 01,Obec: Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 974 581

Tlačivá na stiahnutie: