Aktuálne projekty

PROJEKT: VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY PRED BLÍŽIACIM SA NÁSILÍM

Donor:
Slovensko-český ženský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.

Predložený projekt je zameraný na preventívne vzdelávacie aktivity rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Má informovať širokú laickú verejnosti a mladých ľudí o mýtoch, skutočných príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, s využitím všetkých prostriedkov komunikačných procesov, tak aby sme prispeli k nulovej tolerancii spoločnosti voči násiliu. Zameriava sa najmä na tie skupiny žien ohrozených násilím, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc, nemajú dôveru v inštitúcie, alebo s nimi majú zlú skúsenosť; majú obavu z viktimizácie, existujúca pomoc a služby v blízkom okolí nereagujú na ich potreby. Pre ohrozené ženy, ktoré majú sťažený prístup k podpore a ochrane.

Hlavným cieľom je sprístupniť informácie o násilí páchanom na ženách ohrozeným skupinám (ženám zažívajúcim násilie a mladým ženám a dievčatám, ktoré sú potencionálne ohrozené násilím).

PROJEKT: POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV podľa Zákona 274/2017 Z. z. V ROKU 2018

Dotácia na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov: DOTČ 003/2018/13 vo výške 8 450,00€.

Projekt je zameraný na posilnenie programu pomoci pre obete trestných činov špecializovane pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia. Dotácia na tento projekt slúži na zabezpečovanie odbornej pomoci obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov. Touto špecializovanou odbornou pomocou sa rozumie cielená a integrovaná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytovanie krízovej psychologickej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá ŽENA V TIESNI“.

Projekt: Podpora rodovej rovnosti

Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Žena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia budú realizované od 15.6.2018 do 31.12.2018. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho poradenstva poskytnú špecializované poradenstvo klientkám - ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Poradenské služby sú zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou formou. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia .

Dotáciana podporu rodovej rovnosti číslo žiadosti: 279/2018, reg. č. 8227/2018-M_ORF ( MPSVaR ) vo výške 10 380,00 EUR.

Násilie na ženách nie je mýtus

Projekt je zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom je poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb.

Hlavné aktivity projektu: Komplexná pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch.
    V rámci projektu budú poskytované
  • poradenské služby,
  • lokálna krízová linka,
  • on line poradenstvo.

Podaktivita 1: Obnova poradenských a terapeutických priestorov
Cieľovou skupinou projektu: ženy a ich deti zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Trvanie projektu: august 2018 – október 2020
Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko, primárne oblasť Turca
Výška nenávratného príspevku: 199 909,67 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.mv.gov.sk