Cyklus násilia

Násilie páchané na ženách sa nevyskytuje náhodne, má svoje zákonitosti.

Násilie v intímnych vzťahoch nie je jednorazovou udalosťou, ale sa opakuje, trvá dlhý čas a časom sa stupňuje. Násilie začína najprv „útokmi proti ľudskej dôstojnosti, pokračuje útokmi proti zdraviu a vrcholí útokmi proti životu“ ¹. Cyklickosť násilia spočíva v tom, že násilné príhody sa cyklicky opakujú a časom sa ich krutosť stupňuje a vytvára tak akýsi začarovaný „kruh násilia“, ktorý prechádza určitými fázami.

Fázy cyklu násilia:



Fáza budovania napätia

je považovaná za „ticho pred búrkou“, kedy narastá pocit napätia v rodine. Tušíte, že sa niečo stane a ste neustále v strehu. Táto fáza môže trvať niekoľko minút až niekoľko mesiacov. Násilník navodzuje drobnými incidentmi verbálneho, emocionálneho či fyzického zneužívania atmosféru strachu. Stúpa jeho intenzita a frekvencia. Násilník vyhľadáva zámienky, prejavuje sa viac agresívne, žiarlivo. Tvrdí, že oprávnene posudzuje vhodnosť a nevhodnosť Vášho správania. Počas fázy budovania napätia sa cítite byť vinná, keď muž „exploduje“. Muž si je vedomý svojho negatívneho správania a to v ňom vytvára strach, že od neho odídete. Stávajú sa viac agresívnymi, žiarlivými a vlastníckymi v nádeji, že Vás násilie/brutalita udrží. Často ženy uvádzajú, že čakanie na útok býva horšie ako samotný útok, pretože nevedia čo bude nasledovať. Zabrániť ataku nemôžete, nech by ste sa snažili akokoľvek. Zažívajúce násilie nie je Vaša vina.

Fáza výbuchu:


je charakterizovaná nekontrolovaným uvoľnením napätia, ktoré sa navŕšilo počas prvého štádia. Jeho typickým prejavom je útok. Spúšťačom nie je Vaše správanie, ale extrémna udalosť, vnútorné rozpoloženie násilníka. Odlišnosť od prvého štádia spočíva v jeho deštruktívnosti, v tejto fáze ide o samotný akt násilia (fyzické napadnutie, sexuálne zneužitie,... ). Výbuch môže byť mierny alebo silný, môže trvať niekoľko minút alebo dní. Obdobie kedy ženy opúšťajú násilníka.

Fáza medových týždňov:


< je najpokojnejšou fázou cyklu, v ktorej si môže žena trochu oddýchnuť a zotaviť sa. V tejto fáze je vo vzťahu prítomné najmenšie napätie, hrozí najmenšie násilie zo strany partnera. Je charakterizovaná milujúcim správaním násilníka - správa sa kajúcne, ospravedlňuje sa, sľubuje, kupuje kytice, rodinné výlety, pomáha v domácnosti, ... . Muž sa Vás snaží dezorientovať. Tým potláča Vaše snahy zo vzťahu odísť. Vidíte v ňom opäť muža, do ktorého ste sa zamilovali. Snažíte sa upínať na „dobré stránky“ muža, nahovárať si, že to nie je až také zlé. Aj okolie má sklon posudzovať násilníka na základe dobrých stránok, ktoré ukazuje vonkajšiemu svetu, a často mu poskytuje službu v tom, že Vás odhovára od jeho opustenia. Túto fázu je potrebné považovať za súčasť stratégie ako Vás chce násilník spútať. Ak žena chcela odísť po útoku, v tejto fáze sa obyčajne k násilníkovi vracia, sťahuje žiadosť o rozvod a snaží sa veci urovnať. Aj napriek svojej skúsenosti verí partnerovým slovám, že sa to už nestane, a zostáva. V tejto fáze je pre Vás veľmi ťažké rozhodnúť sa pre ukončenie vzťahu.

Medzistupňom medzi fázou medových týždňov a fázou budovania napätia je fáza popretia:


kedy muži i ženy podceňujú vzniknutý stav. V prvom rade sa to dotýka mužov, ktorí popierajú, že majú nejaký problém. Ženy buď predstierajú, že sa vôbec nič nestalo alebo minimalizujú dôsledky a tvrdia, že sa to už určite nikdy nestane. Často sa násilník ospravedlňuje tým, že jeho despotické správanie jednoducho len dokazuje, ako Vás zúfalo potrebuje a miluje alebo sa obhajuje tým, že jeho osud je len vo Vašich rukách a že len Vy máte moc skončiť násilie, a to tak, že mu ponúknete ešte väčšie dôkazy lásky³. Takýto cyklus môže zo začiatku trvať viac než rok. No s postupom času sa môže skrátiť tak, že sa opakuje každý týždeň/deň. Časom fáza medových týždňov úplne vypadne a zostane len cyklus napätia, výbuchu a popretia.

Zdroje


¹ Matoušek a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál 2003
² Herdová, J.: Pomoc ohrozeným rodinám. Bratislava 2001
³ Herman, J. L.: Trauma a uzdravenie. Bratislava, Aspekt 2001