Konajte

Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím. KONAJME!

16 vecí, ktoré môžete urobiť

1. Vyhľadajte si informácie o násilí páchanom na ženách, o jeho príčinách a dôsledkoch.
2. Šírte informácie o problematike násilia páchaného na ženách vo svojom okruhu blízkych ľudí, priateľov a priateliek, v škole alebo v zamestnaní.
3. Hovorte o násilí páchanom na ženách. Mlčaním násilie podporujete.
4. Ozvite sa proti názorom, ktoré hovoria, že správať sa znevažujúco alebo násilne k ženám je v poriadku
5. Nepodporujte tradičné predstavy o roly žien a mužov v rodine a v spoločnosti. Ženy a muži sú predovšetkým ľudia s rovnakými právami.
6. Netolerujte prejavy násilného správania vo svojom okolí.
7. Šírte myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách svojim vlastným správaním a postojmi.
8. Veďte svoje deti k rešpektovaniu práv iných. Povedzte im, že násilie páchané na ženách nie je v poriadku.
9. Nájdite si informácie o mimovládnej organizácii (MVO) vo vašom okolí, ktorá poskytuje pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie.
10. Podporte aktivity MVO namierené proti násiliu páchanému na ženách.
11. Staňte sa dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi v MVO, ktoré pracujú v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách.
12. Aktívne sa zúčastňujte kampaní a iných aktivít proti násiliu páchanému na ženách.
13. Šírte informácie o aktivitách a o práci miestnych MVO vo svojom okolí.
14. Zaujímajte sa o to, k akým krokom sa slovenská vláda zaviazala v súvislosti s násilím páchaným na ženách, a ako si svoje záväzky plní.
15. Spýtajte sa zástupcov a zástupkýň vo svojich miestnych zastupiteľstvách, čo robia preto, aby prispeli k zastaveniu násilia páchaného na ženách.
16. Vyzvite politikov a političky na miestnej aj národnej úrovni, aby zabezpečili dostatočný počet a kvalitu špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie (telefonické linky pomoci, špecializované poradenské centrá a bezpečné ženské domy).

¹ prebraté z www.fenestra.sk