Násilie páchané na ženách

Za násilie páchané na ženách považujeme „akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzenia slobody, a to vo verejnom, či súkromnom živote.“ (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 1993, čl. 1).

Násilie páchané na ženách je zneužitie moci muža voči žene – jedná sa o prípady, kedy Vám niekto ubližuje akoukoľvek formou, robí fyzický, psychický a sexuálny nátlak. Násilie je každý čin, ktorým vás niekto núti robiť, čo nechcete robiť alebo vám zabraňuje robiť, čo chcete, svojim správaním vyvoláva u Vás pocity strachu.

Násilie na ženách páchajú prevažne muži. Dlhotrvajúca nerovnosť v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi v našej spoločnosti zapríčiňuje, že tento fenomén stále pretrváva. Násilie na ženách je považované za pokus presadzovania moci a kontroly na individuálnej úrovni.

10 základných informácií o násilí páchanom na ženách


- Násilie postihuje ženy každého veku, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.
- Násilie na ženách sa najčastejšie odohráva v rodinách a v partnerských vzťahoch. Žena sa
skôr stane obeťou násilia svojho manžela (partnera, bývalého manžela) než náhodného útočníka na ulici.
- Násilné činy voči ženám sú trestné činy bez ohľadu na to, či sa odohrávajú na verejnosti, alebo v súkromí.
- Neexistuje "zaslúžené" násilie. Násilie nemožno ničím ospravedlniť.
- Násilníkov treba volať na zodpovednosť a musia znášať dôsledky svojich činov.
- Právny systém musí mať účinné prostriedky proti násiliu, predovšetkým musí zabezpečiť ochranu obetí.
- Práva žien sú ľudské práva. Všetky ženy majú právo na nedotknuteľnosť, slobodu a bezpečnosť.
- Treba prelomiť mlčanie. Je nevyhnutné, aby sme všetci a všetky odsúdili násilie na ženách, ako aj násilie všeobecne.
- Násilie na ženách sa skončí len vtedy, keď spoločnosť prestane násilie tolerovať a začne proti nemu konať a keď násilníci prestanú násilie páchať.
- Príčinou násilia je asymetrické rozdelenie moci medzi mužmi a ženami a zneužívanie tejto nerovnosti.¹

Podľa výskumov Inštitútu pre verejné otázky spomedzi dospelých žien žijúcich v partnerskom vzťahu je v Slovenskej republike vystavených násiliu zo strany partnera až 25 % žien, pričom 11 % zažíva vyhranený násilný vzťah. Najčastejšie sa násilie objavuje v manželskom vzťahu, v ktorom sú až v 85 % prípadov prítomné deti. Násilie zasahuje ženy v rôznych obdobiach života od detstva po dospelosť. Dochádza k nemu v rodine, v práci, v škole, v rovesníckych skupinách, na verejnosti. Nadobúda rozmanité formy – od fyzického a sexuálneho cez psychické a sociálne až po ekonomické násilie. Zažívajú ho ženy rozličného vzdelania, sociálno-ekonomického postavenia, etnickej príslušnosti, vierovyznania; ženy z mestského i vidieckeho prostredia.² Násilie je trestný čin. Skutky považované za násilie na ženách vymedzuje Trestný zákon SR.

Zdroje


¹ In: Aspekt 3/1998 - Násilie I. ² In: www.ružovyamodrýsvet.sk