Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Aktuality

Aktuality

AUGUST 2022

Spustili sme realizáciu projektu Bezpečná cesta z násilia, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. V rámci projektu vám predstavíme sedem hlavných aktivít. Prvou aktivitou je poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch. Druhou je poskytovanie programov pre deti, ktoré zažívali násilie v rodine. Treťou je prehlbovanie vzdelávania zamestnankýň poradne a spolupracujúcich inštitúcií. Štvrtou je vzdelávanie verejnosti prostredníctvom kampaní na internete. Piata aktivita je multiinštitucionálna spolupráca, šiestou je poskytovanie skupinových supervízií pomáhajúcim organizáciám. Poslednou aktivitou je otvorenie pobočky poradne v Ružomberku. Cieľom všetkých aktivít je prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch.

AUGUST 2022

Projekt Bezpečná cesta z násilia je zameraný na poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, vzdelávanie verejnosti a pomáhajúcich profesií, čím chceme prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Prvou aktivitou projektu bude otváracia konferencia, ktorá sa bude realizovať 7.9.2022 v Martine. V spolupráci s MyMamy, o.z. sa celý projekt realizuje v Žilinskom a Prešovskom kraji. Za jeho realizáciu ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Nórskemu finančnému mechanizmu a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.

PODPORILI NÁS