background

Aktuality

JÚN 2022

S radosťou vás v dňoch 16.6.2022-30.6.2022 pozývame na Výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Na výstave sa dozviete viac o rodových stereotypoch, ktoré sú príčinou vzniku násilia páchaného na ženách. Ukážeme vám iný uhol pohľadu na rolu žien a mužov, dcér a synov, matiek a otcov, zamestnankýň a zamestnancov. Príďte nás podporiť. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

DECEMBER 2021

Pripravujeme vzdelávaciu kampaň s názvom Ženské práva sú ľudské práva. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je rodovo podmienené násilie, a preto v rámci kampane budeme informovať o téme rodovej rovnosti, rodovej nerovnosti, o rodových stereotypoch a ich vplyve na náš každodenný život.

NOVEMBER 2021

Svojou činnosťou podporujeme v spoločnosti šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách. V období od 25.11.2021 do 10.12.2021 sa zapájame do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien. Dnes, 25.11.2021 sme mali začať výstavu Vystúp z kruhu násilia, ale kvôli protipandemickým opatreniam sa bude realizovať na našich sociálnych sieťach.

NOVEMBER 2021

Každoročne od 25. novembra do 10. decembra prebieha na celom svete kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa zameriava na posilnenie dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku, zlepšenie podmienok prístupu žien zažívajúcich násilie k ochrane, podpore a pomoci zvýšením aktívneho prístupu štátu a verejnosti. V rámci tejto aktivity budeme od 25.12.2021 organizovať výstavu s názvom Vystúp z kruhu násilia. Príďte sa na nás pozrieť.

SEPTEMBER 2021

Aj v tomto školskom roku organizujeme cyklus prednášok určených pre študentky a študentov. Obsahom prednášok bude rodová rovnosť. Budeme sa zameriavať na rodové stereotypy, teda príčiny násilia páchaného na ženách, priblížime tému násilia páchaného na ženách a možnosti, ako pomôcť. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať mailom na oz.zenavtiesni@gmail.com. Tešíme sa na vás.

SEPTEMBER 2021

Projekt Ženské práva sú ľudské práva je zameraný na vzdelávanie laickej verejnosti, a to detí a dospelých, v rodovej rovnosti, ktorá stojí za vznikom násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Prvou aktivitou projektu bude otváracia konferencia, ktorá sa bude realizovať 9.9.2021 v Prešove. V spolupráci s MyMamy, o.z. sa celý projekt realizuje v Žilinskom a Prešovskom kraji a cieľom je stieranie obrovských rozdielov vo vnímaní rodovej rovnosti a postavení žien v spoločnosti. Za jeho realizáciu ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Nórskemu finančnému mechanizmu a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.

SEPTEMBER 2021

Spustili sme realizáciu projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. V rámci projektu vám predstavíme štyri hlavné aktivity. Prvou aktivitou je vzdelávanie žiakov a žiačok základných a stredných škôl v téme rodovej rovnosti. Druhou je kampaň zacielená na rozšírenie povedomia o rovnocennosti práv pre nás všetkých. Treťou je redizajn webovej stránky, ktorá bude obsahovať nielen informácie o rodovej rovnosti, ale aj o násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch. Poslednou aktivitou je kampaň, kde sa budeme venovať osvete verejnosti o násilí páchanom na ženách, a tak znižovať toleranciu násilia v spoločnosti.