Novinky

PROJEKT: Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniuverejnej správy

Miesto realizácie: Slovensko, Martin
Výška NFP: 116 933, 60 €

Občianske združenie Žena v tiesni je špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie. V období 4/2018 – 9/2020 realizovalo projekt Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy, počas ktorého boli uskutočnené dva výskumy:

 • Monitoring sociálnych služieb poskytovaných UPSVaR pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch , kde bolo cieľom zisťovať postupy, metódy, techniky, ale aj vzdelanie a informovanosť o téme násilia na ženách, ktoré používajú pracovníci a pracovníčky ÚPSVaR.
 • Monitoring médií hľadiska násilia páchaného na ženách, kde bolo cieľom priniesť obraz o tom, ako médiá informujú o tejto téme, a na základe toho poskytnúť odporúčania, ako môžu médiá výraznejšie prispieť k znižovaniu násilia páchaného na ženách a ich deťoch.

Zároveň boli vytvorené metodické materiály: Metodika pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR ako nástroj k poskytovaniu pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a Príručka pre novinárov a novinárky, ktorým na rodovej rovnosti záleží.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

PROJEKT: POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV podľa Zákona 274/2017 Z. z. V ROKU 2019

Dotácia na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov v roku 2019 DOTČ 006/2019/13 DOTČ vo výške 16700,00€.

Projekt je zameraný na posilnenie programu pomoci pre obete trestných činov špecializovane pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Dotácia na tento projekt slúži na zabezpečovanie odbornej pomoci obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov. Touto špecializovanou odbornou pomocou sa rozumie cielená a integrovaná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytovanie krízovej psychologickej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravedlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá ŽENA V TIESNI“.

LogoMSSR

PROJEKT: Bezpečná ženská sieť

Donor: Slovensko-český ženský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.

  Žena v tiesni spolu s ďalšími šiestimi organizáciami zo Slovenska (Fenestra, Hana, Kotva, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem) tvorí Bezpečnú ženskú sieť, ktorá realizovala projekt, ktorého cieľom bolo:
 • zvýšiť participáciu Bezpečnej ženskej siete (BŽS) na tvorbe verejných politík zameraných na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ich deti a ich efektívnejšie ovplyvňovanie;
 • zviditeľniť BŽS a skúseností organizácií v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských,
 • zmapovať doterajšie činnosti organizácií združených v BŽS v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien;
 • zlepšiť podmienky na zvýšenie informovanosti o BŽS (a tým aj samotnej témy násilia páchaného na ženách) a možnosti na úspešnú advokáciu v prospech žien a detí;
 • zlepšiť podmienky na zabezpečovanie udržateľných zdrojov financovania ženských mimovládnych organizácii (MVO).

PROJEKT: Krízová telefonická linka pre ženy

Mesto Martin dlhoročne pomáha udržať chod Krízového centra a krízovej linky, a týmto spôsobom prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na pokrytie časti nákladov na nájomné, mobilnú telefonické linku a internet za určité obdobie v roku.

Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky mala klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciách volať s odbornou poradkyňou. Takto mohli rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu. Na krízovej linke poradkyňa poskytuje komplexné poradenstvo (sociálne, ekonomické, právne, psychologické).

Erb Martin v100 RGB_S

PROJEKT: Krízová telefonická linka pre ženy

Mesto Vrútky podporou projektu Krízová telefonická linka pre ženy prispelo k udržateľnosti činnosti poradne a týmto krokom pomohlo k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc mala prínos pre všetky naše klientky, ktoré potrebovali v období ich ťaživej životnej situácie rýchlu a erudovanú pomoc a podporu.

Dotáciou sme pokryli časť výdavkov na telefonickú linku a internet, náklady na prenájom priestorov.

vrutky

Ministerstvo financii – Príspevok z rezervy Úradu vlády

Snahou podpory je zmierniť dopad násilia páchaného na ženách. Poskytnúť komplexnú pomoc a podporu žene, ktorá zažíva rodovo podmienené násilie. Bezpečne ju previesť celým procesom odchodu od násilníckeho partnera. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb, podpory krízovej linky a preventívnych aktivít pre dievčatá na stredných školách v regióne Turca. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu chceme zvýšiť počet žien, ktoré budú môcť vyhľadať odbornú pomoc, bezpečný priestor, relevantné informácie, bezplatnú pomoc.

PROJEKT: Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy.

Miesto realizácie: Slovensko, Martin
Výška NFP: 116 933, 60 €

Projekt sa vo svojich aktivitách zameriava na optimalizáciu procesov pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vytvorením kvalitnejších systémov pri práci s nimi.Veríme, že jeho realizácia zvýši efektívnosť verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme skvalitnenia pomoci ženám zažívajúcim násilie v rodine  a ich deťom prostredníctvom analýz, hodnotení navrhnutých opatrení.

  Realizovať budeme tieto aktivity:
 • A1 Monitoring sociálnych služieb poskytovaných UPSVaR pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch 2018-2019.  Monitoring sa zameria na približne 43 úradov UPSVaR v Žilinskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Kde budeme zisťovať postupy, metódy techniky, ale aj vzdelanie a informovanosť o téme násilia na ženách, ktoré používajú pracovníci a pracovníčky UPSVaR. Monitoring ponúkne komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi regiónmi, ale aj agregovaný  pohľad na územie SR.
 • A2 Monitoring médií hľadiska násilia páchaného na ženách za rok 2018-2019Na základe nastavených parametrov budeme sledovať mediálne pokrytie problematiky násilia páchaného na ženách v správach spravodajstva vo verejno-právnych aj súkromných médiách všetkých hlavných druhov médií. Sledovali sme počet, rozsah, zameranie aj obsahovú korektnosť správ o násilí na ženách.
 • A3 Metodika poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie. Vypracovanie metodiky ako záchytného prostriedku, ktorý môže byť efektívne využívaný pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR v rámci územia SR. Média budú mať k dispozícii informácie, ktoré by mohli napomôcť k prezentácii témy korektným jazykom s jasným pomenovaním tohto javu.

 Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

PROJEKT: POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV V ROKU 2018

Dotácia na tento projekt slúži na zabezpečovanie odbornej pomoci obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov. Touto špecializovanou odbornou pomocou sa rozumie cielená a integrovaná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytovanie krízovej psychologickej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Dotácia na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov: DOTČ 003/2018/13 vo výške 8 450,00€.

Násilie na ženách nie je mýtus

Projekt je zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom je poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb.

Hlavné aktivity projektu: Komplexná pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch.
  V rámci projektu budú poskytované
 • poradenské služby,
 • lokálna krízová linka,
 • on line poradenstvo.

Podaktivita 1: Obnova poradenských a terapeutických priestorov
Cieľovou skupinou projektu: ženy a ich deti zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Trvanie projektu: august 2018 – október 2020
Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko, primárne oblasť Turca
Výška nenávratného príspevku: 199 909,67 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.mv.gov.sk

zena v tiesni

Projekt: Podpora rodovej rovnosti

číslo žiadosti: 279/2018
reg. č. 8227/2018-M_ORF ( MPSVaR )
výška: 10 380,00 EUR.

Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Žena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia budú realizované od 15.6.2018 do 31.12.2018. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho poradenstva poskytnú špecializované poradenstvo klientkám - ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Poradenské služby sú zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou formou. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Projekt: NDO – Nebuď ďalšou obeťou IX.

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov. Projekt Nebuď ďalšou obeťou IX. začneme realizovať v období máj – november 2018 a oslovíme stredné školy v Turčianskom regióne.

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 finančné podporil projekt s názvom Nebuď ďalšou obeťou IX. OZ Žena v tiesni začne realizovať uvedený projekt od 1.5.2018.

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov.

  Čiastkovými cieľmi projektu je prispieť prostredníctvom preventívnych aktivít a vzdelávania dospievajúcich k:
 • vedeniu k nulovej tolerancii násilia;
 • výchove k rodovej rovnosti;
 • odbúravaniu negatívnych rodových stereotypov;
 • eliminácii rodovo podmieneného násilia na ženách;
 • informovaniu o ženských právach.
 • prieskum.

Realizáciou projektu chceme informovať o probléme násilia v párových vzťahoch už vo veku, kedy mladé ženy vstupujú do prvých vzťahov, začínajú si utvárať priame postoje a pozície. Veríme, že prednáška vo forme kvízu im v budúcnosti môže zlepšiť pozíciu obete, včas identifikovať zneužívateľa.

  Chceme dosiahnuť najmä:
 • priblíženie témy násilia páchaného na ženách – formy, cyklus, príčiny, následky....
 • oboznámenie mladých žien s ich právami a povinnosťami,
 • odstránenie zaužívaných rodových stereotypov,
 • oboznámenie mladých žien s možnosťami ako sa brániť násilnému partnerovi.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstvo

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Projekt LÁSKA NELÁSKA

2.1.2018
OZ ŽENA V TIESNI začala realizovať projekt LÁSKA NELÁSKA zameraný na preventívne vzdelávacie aktivity v téme rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Cieľom projektu je informovať širokú laickú verejnosti a mladých ľudí o mýtoch, skutočných príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách. A to, s využitím všetkých prostriedkov komunikačných procesov, tak aby sme prispeli k nulovej tolerancii násilia v spoločnosti. Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. KAMPAŇ Láska neláska - formou propagácie kreatívnych materiálov, blogov, diskusií na sociálnych sieťach a na rôznych webových stránkach budeme informovať o problematike násilia na ženách, o možnostiach pomoci, vyvracať mýty a podporovať ľudské práva žien.
2. WEBSTRÁNKA – aktualizácia súčasnej webstránky www.zenavtiesni.sk.
3. ON LINE PORADŇA – spustenie on-line poradne pre ženy na web stránke
organizácie..