Novinky

PROJEKT: POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV podľa Zákona 274/2017 Z. z. V ROKU 2018

Dotácia na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov: DOTČ 003/2018/13 vo výške 8 450,00€.

Projekt je zameraný na posilnenie programu pomoci pre obete trestných činov špecializovane pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia. Dotácia na tento projekt slúži na zabezpečovanie odbornej pomoci obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov. Touto špecializovanou odbornou pomocou sa rozumie cielená a integrovaná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytovanie krízovej psychologickej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá ŽENA V TIESNI“.

Násilie na ženách nie je mýtus

Projekt je zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom je poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb.

Hlavné aktivity projektu: Komplexná pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch.
    V rámci projektu budú poskytované
  • poradenské služby,
  • lokálna krízová linka,
  • on line poradenstvo.

Podaktivita 1: Obnova poradenských a terapeutických priestorov
Cieľovou skupinou projektu: ženy a ich deti zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Trvanie projektu: august 2018 – október 2020
Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko, primárne oblasť Turca
Výška nenávratného príspevku: 199 909,67 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.mv.gov.sk

Projekt: Podpora rodovej rovnosti

Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Žena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia budú realizované od 15.6.2018 do 31.12.2018. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho poradenstva poskytnú špecializované poradenstvo klientkám - ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Poradenské služby sú zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou formou. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia .

Dotáciana podporu rodovej rovnosti číslo žiadosti: 279/2018, reg. č. 8227/2018-M_ORF ( MPSVaR ) vo výške 10 380,00 EUR.

Projekt: NDO – Nebuď ďalšou obeťou IX.

Donor: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 finančné podporil projekt s názvom Nebuď ďalšou obeťou IX. OZ Žena v tiesni začne realizovať uvedený projekt od 1.5.2018.

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov.

Projektu informuje o probléme násilia v párových vzťahoch už vo veku, kedy mladé ženy vstupujú do prvých vzťahov, začínajú si utvárať priame postoje a pozície. Veríme, že prednáška vo forme kvízu im v budúcnosti môže ľahšie a včas identifikovať zneužívateľa prípadne poslať a nasmerovať ženu zažívajúcu násilie k pomoci. Chceme dosiahnuť najmä:

  • priblíženie témy násilia páchaného na ženách – formy, cyklus, príčiny, následky....
  • oboznámenie mladých žien s ich právami a povinnosťami,
  • odstránenie zaužívaných rodových stereotypov,
  • oboznámenie mladých žien s možnosťami ako sa brániť násilnému partnerovi.

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 poskytol finančný príspevok OZ Žena v tiesni na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie zo strany svojich partnerov.

1.2.2018
Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, keďže príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Projekt LÁSKA NELÁSKA

2.1.2018
OZ ŽENA V TIESNI začala realizovať projekt LÁSKA NELÁSKA zameraný na preventívne vzdelávacie aktivity v téme rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Cieľom projektu je informovať širokú laickú verejnosti a mladých ľudí o mýtoch, skutočných príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách. A to, s využitím všetkých prostriedkov komunikačných procesov, tak aby sme prispeli k nulovej tolerancii násilia v spoločnosti. Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. KAMPAŇ Láska neláska - formou propagácie kreatívnych materiálov, blogov, diskusií na sociálnych sieťach a na rôznych webových stránkach budeme informovať o problematike násilia na ženách, o možnostiach pomoci, vyvracať mýty a podporovať ľudské práva žien.
2. WEBSTRÁNKA – aktualizácia súčasnej webstránky www.zenavtiesni.sk.
3. ON LINE PORADŇA – spustenie on-line poradne pre ženy na web stránke
organizácie..