Prehlásenie prevádzkovateľa

https://zenavtiesni.sk/wp-content/uploads/2016/04/Mezei_filozofia_holokauszt.docx

Žena v tiesni poskytla od roku 2006 do roku 2016 svoje služby 1550 klientkám

V danom období sme zrealizovali:
- 2477 osobných stretnutí s klientkami,
- 13 158 volaní na krízovú linku,
- poradenstvo prostredníctvom emailu sme poskytli v 2377 prípadoch,
- sprevádzanie klientok na úrady, súdy, osobná asistencie terénna práca bola v 535 prípadoch.
Naším hlavným cieľom je prispieť svojou činnosťou k predchádzaniu a znižovaniu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a k ochrane ľudských práv žien.


Čiastkové ciele

- prispieť k predchádzaniu eliminácii násilia páchaného na ženách;
- napomáhať procesom, ktoré povedú k nastoleniu zmien na individuálnej aj spoločenskej úrovni,
- zvyšovať efektivitu pomoci naším klientkám,
- prispieť k detabuizácia témy, zvyšovať informovanosť o téme násilia na ženách,
- scitlivovať širokú verejnosť v tému násilia na ženách,
- zabezpečiť podporu a posilnenie žien, zažívajúcich násilie v párových vzťahoch
- vytvárať bezpečný, anonymný priestor pre komplexnú pomoc, podporu a ochranu žien, zažívajúcich násilie.


Našou víziu je stabilná a dlhodobá participácia na procesoch pomoci ženám a ich deťom v ťaživej situácii, v ktorej sa ocitli.

Aktivity primárnej prevencie združenia zameriavame na širokú verejnosť. Zahŕňajú prácu so všetkými vekovými skupinami, vrátane spolupráce so žiakmi a žiačkami v školách, či stretnutia so seniormi a seniorkami. Podporujeme verejnú diskusiu o násilí páchanom na ženách, usilujeme sa o zmenu postoja verejnosti a jej mobilizáciu k aktívnej intervencii proti násiliu páchanému na ženách.

Realizujeme tiež odborné vzdelávanie dotknutých profesií, dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, aktívne spolupracujeme s policajnými zložkami, s neštátnymi subjektmi a štátnymi úradmi. V neposlednom rade je súčasťou našej práce publikačná a informačná činnosť.

Naše klientky sprevádzame počas celého dlhodobého procesu pomoci a podpory. Všetky nami poskytované služby sú bezplatné. Pri práci sa riadime odporúčanými štandardami Rady Európy:

- Naše služby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické, dlhodobé (podľa potreby klientky).
- Bezpečnosť žien a detí je pre nás prvoradá, naše centrum má utajenú adresu.
- Klientkam zaručujeme anonymitu, žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem prípadov keď si to klientka žiada, alebo len s jej výslovným súhlasom)..
- Naše služby sú prístupné pre všetky ženy, ktoré zažili rodovo podmienené násilie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť, mesačný príjem atď.
- Rešpektujeme rozhodnutia klientky, nepodmieňujeme našu pomoc jej rozhodnutiami. Poskytované služby sa prispôsobujú individuálnym potrebám klientky.
- Hájime a pomáhame klientkam uplatňovať ich práva. Sme na strane ženy, ktorá zažíva násilie.
- Nepracujeme s násilníkom!
- Služby poskytujú odborne vyškolené pracovníčky v téme násilia páchaného na ženách, to znamená, že pracujeme v súlade s princípom: „ Ženy pomáhajú ženám“.


Čo poskytujeme v krízovom centre?

- lokálna krízová telefonická linka;
- on line poradňa;
- špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie;
- psychologické právne a sociálne poradenstvo;
- poradenstvo v trestných konaniach;
- osobné konzultácie s poradkyňami;
- osobná asistencia a terénna práca;
- podporné skupiny;
- terapia pre deti, ktoré zažili v rodine násilie;
- preventívne aktivity.