Služby

Komplexná pomoc a ochrana pre ženy zažívajúce násilie

KRIZOVA TELEFONICKÁ LINKA
Čo môžete očakávať, keď zavoláte na našu krízovú telefonickú linku:

- vypočutie a pomoc orientovať sa v aktuálnej situácii;
- u nás nájdete porozumenie a dôveru;
- strániacu pomoc: za násilie je zodpovedný, ten kto ho pácha, nie vy!
- aktívne riešenie situácie;
- pomoc pri zostavení individuálneho bezpečnostného plánu.;
- praktické rady a pomoc pri hľadaní ďalších vhodných postupov;
- informácie z oblasti sociálnej, právnej a trestnej.
Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky máte možnosť konzultovať svoju situáciu s odbornou poradkyňou. Takto môžete rýchlo, bezpečne a bezplatne (stačí, keď prezvoníte na jedno z mobilných čísel a poradkyňa Vám zavolá späť) dostať erudovanú pomoc a podporu. Podľa potreby môžete sebe alebo svojim blízkym na diaľku zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu...).

KRÍZOVÁ LINKA
pondelok – piatok
od 8:00 do 16:00 hod.
0907 346 374
0911 346 374

Ak Vám nevyhovuje telefonický kontakt, môžete sa na nás nakontaktovať prostredníctvom emailu (oz.zenavtiesni@gmail.com).

Emailové poradenstvo poskytujeme anonymne ženám, ktoré zažívajú násilie alebo osobám jej blízkym, ktoré hľadajú pre ňu pomoc. Násilie páchané na Vás môže u Vás vyvolať pocity hanby, viny, strachu, neistoty. Telefonický kontakt môže byť pre Vás rýchla forma ako získať informácie a ostať v anonymite. Nikto Vás nebude súdiť. Chceme Vám pomôcť. Pre nás ste dôležitá VY. Je len na Vás ,či nám zavoláte. Krízová linka je špecializovaná na pomoc pre ženy, ktoré zažívajú násilie a pre osoby zažívajúce násilie v rodine.
Volať môžete anonymne. Získané informácie sú dôverné. Cieľom krízovej linky je zabezpečiť odbornú pomoc ženám po útoku - zažívajúcim násilie (psychické, fyzické, ekonomické, sexuálne). Pomôžeme Vám zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, naštartovať proces odpútania sa od zneužívateľa, prípadne nasmerovať k špecialistovi. Pokúsime sa Vám vytvoriť šancu potrebnú na znovuvybudovanie si plnohodnotného života.

Krízová linka poskytuje služby:
- krízovú intervencia;
- špecializovane poradenstvo;
- právne poradenstvo;
- sociálne a psychologické poradenstvo.

Ambulantné poradenstvo OZ ŽENA V TIESNI

Ambulantné poradenstvoOZ ŽENA V TIESNI poskytuje ambulantné poradenstvo pre ženy, na ktorých je páchané násilie, aj pre osoby zažívajúce násilie v rodine. Konzultácie sú bezplatné. Je nutné sa vždy dopredu objednať na tel. 0907 346 374, 0911 346 374 alebo prostredníctvom emailu oz.zenavtiesni@gmail.com násilie.

Miesto poradne je utajenékvôli Vašej bezpečnosti. Pri telefonickom alebo emailovom kontakte, Vás budú poradkyne inštruovať o postupe stretnutia.
V krízovej poradni sme Vám k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hod. Bez Vášho vedomia a súhlasu sa žiadne informácie neposkytujú iným osobám, inštitúciám a organizáciám. Pracovníčky poradne sú viazané mlčanlivosťou.
Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytujeme komplexný poradenský servis:
- špecializované, sociálne a psychologické poradenstvo,
- práca s deťmi, ktoré zažili násilie v rodine
- právne poradenstvo v oblasti rodinného práva – (rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, výživné, … ),
- právne poradenstvo v oblasti trestného práva – (trestné oznámenie, zastupovanie v trestných konaniach, … ),
- pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov,
- vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka,

Naše služby sú bezplatné, anonymné a dôverné.

Osobná asistencia

Klientkam poskytujeme službu:
- sociálnej asistencie tzn. sprevádzanie na úrady, súdy a iné inštitúcie,
- prípravu na súdne pojednávanie,
- asistenciu na súdne pojednávanie,
- zastupovanie v trestných konaniach (len v Turčianskom regióne),
- pomoc a rady pri spisovaní návrhov ( na rôzne súdne konania, ...), trestného oznámenia, žiadostí.


Terapia detí

Prítomnosť násilia v rodine ovplyvňuje zdravie, psychiku a vývin detí, jeho pohľad na rodinu i budúceho partnera, narúša vzťah medzi matkou a dieťaťom, v budúcnosti až 50% chlapcov môže opakovať násilné konanie svojho rodiča, 50% dievčat si môže na základe vzoru v rodine nájsť násilníckeho partnera. Dôsledky zažívaného násilia u detí je možné zmierniť vhodne zvolenou terapiou.
Jedným z dopadov násilia je narušenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom, na jeho posilnenie, prehĺbenie a skvalitnenie je vhodná filiálna terapia. Ide o tréning rodičovských zručností pre matky s deťmi, ktorá sa uskutočňuje metódou hravej terapie. Tréning pozostáva z 10 teoretických stretnutí rodiča s terapeutom v rozsahu jedenkrát týždenne a minimálne sedem predpísaných hrových polhodiniek rodiča so svojím dieťaťom v rozsahu tiež jedenkrát týždenne.

Táto terapia je vhodná pre detí do 10 rokov, napomôže Vám lepšie porozumieť Vášmu dieťaťu, identifikovať jeho pocity, potreby, vytvorí priestor pre vzájomnú interakciu (preukázanie, že Vám na ňom záleží, má vo Vás istotu, že ono nie je zodpovedné a trestané za situáciu doma).
Individuálna terapia so staršími deťmi pod vedením odbornej pracovníčky napomôže dieťaťu zorientovať sa a vyrovnať sa s rodinnou situáciou. Terapeutická práca poskytne možnosť deťom hovoriť o násilí, prezentovať vlastné pocity v bezpečnom prostredí poradne a následná práca s jeho pocitmi a potrebami.