STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Stanovy

Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je ŽENA V TIESNI v slovenskom i anglickom jazyku. 2. Sídlom združenia je Martin PSČ 036 01, Článok 2 Cieľ a činnosť 1. Cieľom združenia ŽENA V TIESNI je poskytovať sociálne poradenstvo, sociálne a psychologické služby v krízovom centre/odbornej krízovej poradni, služby krízovej linky/, sociálnoprávnu ochranu a pomoc jednotlivcom a rodinám pri uplatňovaní svojich práv, aj ostatných právom chránených záujmov, a tým podporovať zlepšenie kvality života jednotlivcov a rodín. Organizovať výcviky a vzdelávanie pomáhajúcim profesiám a dobrovoľníkom, uskutočňovať preventívnu a informačnú činnosť. 2. Pri napĺňaní cieľa združenie ŽENA V TIESNI uskutočňuje a podporuje najmä: a) aktivity krízového centra v oblasti sociálnej pomoci, sociálneho poradenstva, sociálnych a psychologických služieb, krízovej pomoci a intervencie, poskytovania sociálnoprávnej ochrany, vykonávania sociálnej prevencie b) zabezpečenie činnosti krízovej SOS linky pre pomoc jednotlivcom a rodinám c) aktivity zamerané na pomoc a podporu rodinám pri vytváraní a udržaní zdravých funkčných rodinných vzťahov a na zlepšovanie kvality života jednotlivca a rodiny d) aktivity na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu negatívnych javov a ich dôsledkov v rodinách, vytváranie podmienok pre utváranie harmonických medziľudských vzťahov vo vnútri rodín, medzi rodinami a medzi členmi rodín a ich sociálnym okolím, a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany e) aktivity a služby zamerané na podporu, posilnenie rodín a ich členov, tak aby primerane zvládali životné krízy a stavy núdze f) aktivity a služby zamerané na ochranu práv a právom chránených záujmov jednotlivcov a rodín g) aktivity zamerané na rozvoj dobrovoľnej poloprofesionálnej, profesionálnej i dobrovoľnej pomoci a služieb jednotlivcom a rodinám v kríze a v stave psychickej, príp. inej núdze h) aktivity zamerané na prípravu, výcvik a vzdelávanie profesionálnych, poloprofesionálnych pracovníkov i dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti poradenstva a pomoci jednotlivcom a rodinám i) odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách, ktorých činnosť súvisí s rodinnými a medziľudskými vzťahmi j) nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami a iniciatívami pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a všeobecnými právnymi normami k) rôzne druhy programov, projektov, poradenstva, terapie, výchovy, výuky a vzdelávania, výcviku a prípravy jednotlivcov a rodín ohrozených zlyhaním v základných funkciách a konfliktami 2 l) organizovanie pracovných stretnutí, kurzov, výcvikov a programov, konferencií, realizáciu projektov, súvisiacich so zameraním a cieľmi združenia a prispievajúcich k prezentovaniu, publikovaniu a propagácii jeho činnosti m) pripravovanie a vydávanie účelových neziskových publikácií a informačných materiálov, periodík pre jednotlivcov a rodiny, odborníkov i verejnosť n) podporuje odborný rast svojich členov a chráni ich záujmy a práva. Článok 3 Členstvo 1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občiansky bezúhonná, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, ako aj právnická osoba. 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia. 3. Členstvo vzniká po zaplatení zápisného a členského príspevku dňom prijatia za člena združenia. 4. Zánik členstva: Členstvo v združení môže zaniknúť: a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti združenia po čas dlhší ako polroka alebo po tento čas neplatí členské príspevky c) úmrtím člena d) zánikom združenia. Článok 4 Práva a povinnosti členov 1. Člen má právo najmä: a) podieľať sa na činnosti združenia b) voliť a byť volený do orgánov združenia c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku a stanov e) požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom združenia pri splnení stanovených podmienok. 2. Povinnosti člena sú najmä: a) dodržiavať stanovy združenia b) plniť uznesenia orgánov združenia c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie d) zaplatiť zápisné v sume 100,-Sk a platiť členské príspevky v sume 50,-Sk vždy najneskôr do 31. marca daného roka.3 Článok 5 Orgány združenia Orgánmi združenia sú: a) valné zhromaždenie b) predsedníctvo c) štatutárny orgán d) revízna komisia. Článok 6 Valné zhromaždenie 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. 2. Valné zhromaždenie najmä: a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky b) volí a odvoláva členov predsedníctva c) volí a odvoláva členov revíznej komisie d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení e) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu f) rozhoduje o zrušení združenia 3.Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej raz za dva roky. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku združenia alebo o spôsobe, akým bude naložené s jeho majetkom, rozhoduje valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou prítomných členov. V odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť predsedníctvo o inom spôsobe hlasovania valného zhromaždenia, napr. korešpondenčnom. Článok 7 Predsedníctvo 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 2. Predsedníctvo má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie sú štyri roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 3. Predsedníctvo najmä: a) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia d) vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia f) rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov a organizačnej štruktúre združenia4 g) rozhoduje o zrušení alebo rozdelení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do dvoch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení alebo rozdelení h) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia. 4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia: a) zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu b) ustanovovať sekretára, riaditeľa, manažéra, ktorí môžu byť v pracovnom pomere c) ustanovovať pracovné skupiny a tímy na zabezpečenie úloh a činnosti združenia, ktorých členovia môžu byť v pracovnom pomere d) zriaďovať organizačné útvary a účelové zariadenie na zabezpečenie úloh v súlade s cieľom združenia e) ustanoviť poradný zbor. Článok 8 Štatutárny orgán 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje zdruzenie navonok. V neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia ho v stanovenom rozsahu zastupuje podpredseda. 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva. Článok 9 Revízna komisia 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 2. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 3. Revízna komisia najmä: a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku. Článok 10 Hospodárenie združenia 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom. 2. Zdrojmi majetku sú: a) zápisné a členské príspevky, b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, c) výnosy majetku, d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, e) príjmy z iných zákonných zdrojov. 3. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.5 Článok 11 Zánik združenia 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. 3. Pri likvidácii združenia sa uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné účely. Článok 12 Záverečné ustanovenia 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. Stanovy schválené valným zhromaždením dňa 1. 3. 2005